Köpa eller sälja fastighet inom Sandvik

 
Säljare

Informera registeransvarig i Sandviks Tomtägareförening och Sandviks Vägförening om försäljning.

Båtplats kan inte överlåtas till köparen. Båtplats ska sägas upp senast den 31 mars om du planerar att sälja på våren, och inte tänker använda platsen, annars får du erlägga bryggplatsavgift för innevarande år. För uppsägning av båtplats, kontakta bryggansvarig.

Uppställning av bom för mäklarens visningar är en service som utförs i mån av tid och möjlighet via överenskommelse med  bomansvarig. Om önskemålet meddelas några veckor i förväg, finns bättre möjligheter att tillgodose det.

Samtliga brickor och fjärrkontroller till vägbommen ska lämnas över till nya ägaren.
 
Köpare

Informera registeransvarig, om
  • köpt fastighet
  • namn
  • postadress
  • telefonnummer
  • mejladress (frivilligt)

Samtliga uppgifter skrivs in i medlemsmatrikeln. Uppgifterna används av föreningarna för kontakt och för debitering av beslutade avgifter för samfälligheterna.

Anmäl till bryggansvarig om du vill ha en bryggplatsange typ av båt.

Kontrollera med bomansvarig att du erhållit samtliga brickor och fjärrkontroller till bommen. Om någon saknas ska den spärras.

Anmäl till webbansvarig att du vill ha ha inloggning till medlemssidor på webben.
 
Debitering av avgifter

Den ägare vilken är registrerad i Fastighetsregistret hos Lantmäteriet vid beslut om debitering ansvarar för att erlägga de beslutade föreningsavgiften.

Eventuell kompensation för inbetald avgift ska regleras direkt mellan säljare och köpare. Sandviksföreningarna har inget ansvar i frågan.


Köpare kan under vissa omständigheter bli skyldig att betala tidigare utdebiterade avgifter som säljaren ej betalat.


Normalt har Sandviks föreningar gemensam stämma och beslutar om debitering i slutet av mars. Vid oförutsedda behov, kan någon av föreningarna kalla till extra stämma vid annan tidpunkt och besluta om ytterligare debitering.

Ibland efterfrågas om debiterad avgift gäller för en specifik period, t.ex. kalenderår eller från maj till maj ett år senare. Inget av det kan direkt sägas gälla. Den beslutade debiteringen avser att täcka de utgifter och avsättningar vilka ingår i årets budget beslutad av stämman.

Uppdaterat 2023-06-18